W swej praktyce spotkałem się z problemem ujawniania przez spółdzielnie mieszkaniowe danych osobowych dłużników na stronach internetowych lub na klatkach schodowych. Praktyka w tym zakresie jest i dobra, i zła.

Jaka jest zatem dobra praktyka, zgodna z prawem? Na klatkach schodowych nie można wywieszać listy dłużników spółdzielni, w szczególności zawierającej już choćby numer lokalu i wielkość zadłużenia dla tego konkretnego lokalu. W takim bloku sąsiedzi się na ogół doskonale znają i wiedzą, kto zajmuje dany konkretny lokal. Dlatego już taka informacja, jeżeli spółdzielnia nie uzyskała pisemnej zgody dłużnika, narusza jego dobra osobiste – dane osobowe, chronione ustawą o ochronie danych osobowych. Pokrzywdzony może wystąpić do spółdzielni z wezwaniem o usunięcie tych danych, a nadto – z pozwem o ochronę dóbr osobistych. Może też szukać pomocy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

CO ZE STRONAMI INTERNETOWYMI SPÓŁDZIELNI?

Również i tu nie jest to dopuszczalne.

Na jakich zatem warunkach spółdzielnia może ujawnić dane osobowe jej dłużników? Wyłącznie w rejestrze członków spółdzielni, do którego dostęp jest ograniczony podmiotowo, co wynika z ustaw spółdzielczych. Taki dostęp ma z pewnością członek spółdzielni, który – co zrozumiałe biorąc pod uwagę cel i istotę spółdzielni – ma prawo wiedzieć, który z innych członków spółdzielni jest jej dłużnikiem.

REJESTR CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI W GIODO

Rejestr członków spółdzielni tworzony jest w oparciu o ustawy spółdzielni i statut, który powinien – obligatoryjnie – wymieniać, jakie to dane członków w takim rejestrze mogą się znaleźć i być gromadzone przez spółdzielnię. Informacja o zadłużeniu członków wobec ich spółdzielni może zatem w takim rejestrze się znaleźć, jeżeli taką możliwość przewiduje statut spółdzielni.

Rejestr członków spółdzielni może być dostępny z poziomu strony internetowej spółdzielni, jednakże dostęp do niego powinien być zastrzeżony wyłącznie dla członków spółdzielni przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Zabieg ten wymaga jednak specjalistycznego zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem.

Co najważniejsze, rejestr członków spółdzielni nie podlega rejestracji jako zbiór danych osobowych w GIODO. Inaczej jest z rejestrem nieczłonków, który nie tylko, że nie jest dostępny dla członków spółdzielni, czy tym bardziej osób trzecich, ale nadto wymaga zgłoszenia do GIODO.

Powyższe nie dotyczy – ze zrozumiałych przyczyn – osób mieszkających w zasobach spółdzielni, nie będących jednak jej członkami, gdyż są to osoby trzecie w stosunku do spółdzielni i jej członków w rozumieniu cytowanych ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.