Akta szkodowe ubezpieczyciela stanowią istotny dowód w sprawie cywilnej, prowadzonej przeciwko ubezpieczycielowi, o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel wielokrotnie, powołując się na art.249kpc, składa do akt sprawy akta szkodowe jedynie w jednym egzemplarzu, tj. tylko dla sądu. Nadto – co równie istotne – przybierają one formę wyciągów z tychże akt.

CZY TAKA PRAKTYKA PROCESOWA JEST PRAWDZIWA?

W tym zakresie odsyłam do lektury artykułu dra Tadeusza Zembrzuskiego pt. „OBOWIĄZEK ZAŁĄCZANIA AKT SZKODOWYCH UBEZPIECZYCIELA NA POTRZEBY PROCESU CYWILNEGO„, zamieszczonego w Monitorze Prawniczym z 2010r., Nr 5. Zawarte w nim twierdzenia, jak i powołana tam literatura i orzecznictwo, są – moim zdaniem – w pełni trafne, albowiem opisaną praktykę ubezpieczyciela nakazują ocenić jako negatywną