Niniejszy wpis ma na celu udzielenie odpowiedzi na – w zasadzie – dość oczywiste pytanie, choć w praktyce organów administracji publicznej sprawia ono niejednokrotnie spore trudności. W mej krótkiej karierze zawodowej spotykam się z pismami autorstwa pracowników takich organów, w których jestem wzywany do uzupełnienia ww. braku pod rygorem postawienia złożonego pisma bez rozpoznania (art.64par.1kpa).

W literaturze przedmiotu i w orzecznictwie panuje powszechnie znany pogląd, iż brak dowodu uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie jest brakiem formalnym w rozumieniu przepisów KPA, a zatem jego brak lub nieuzupełnienie nie może skutkować „pozostawieniem sprawy bez rozpoznania” – por. wyrok WSA Opole z dnia 18.08.2009r. (II SA/Op 196/09), wyrok WSA Warszawa z dnia 26.11.2010r. (VIII SA/Wa 451/10), wyrok WSA Kraków z dnia 3.12.2013r. (I SA/Kr 1576/13).