PRZYKŁADOWY STAN FAKTYCZNY:

Walne zgromadzenie członków spółdzielni X zostało zwołane w dwóch częściach. Członek zarządu nie uzyskał absolutorium na obu częściach walnego. W związku z tym, że poszczególne części walnego odbywały się w różnych, następujących po sobie, dniach, nie został wówczas zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały o odwołaniu ww. członka zarządu.
Rada nadzorcza ww. spółdzielni podjęła uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia członków, które odbyło się jako całość – nie było podzielone na części. Pod obrady nadzwyczajnie zwołanego walnego zgromadzenia członków została poddana uchwała o odwołaniu ww. członka zarządu. Uchwała została podjęta i ów członek został odwołany.

GDY CZŁONEK ZARZĄDU IDZIE DO SĄDU

Członek ten złożył w sądzie okręgowym powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały o jego odwołaniu. Sąd okręgowy oddalił jego powództwo argumentując, iż uchwała o odwołaniu członka zarządu, któremu uprzednio walne zgromadzenie nie udzieliło absolutorium, może być podjęta zarówno podczas tych samych obrad, jak i później – podczas obrad walnego zgromadzenia zwołanego w trybie nadzwyczajnym.

Apelację wywiódł odwołany członek zarządu. Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność uchwały o odwołaniu ww. członka. Sąd ten wskazał, iż walne zgromadzenie członków spółdzielni może podjąć uchwałę o odwołaniu członka zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium, wyłącznie podczas tych samych obrad. Jeżeli nie uczyni tego, odwołać ww. członka zarządu może jedynie ten organ, który zgodnie ze statutem jest właściwy do podjęcia uchwały o wyborze członka lub członków zarządu (np. rada nadzorcza).

Skargę kasacyjną od wyroku sądu apelacyjnego wywiodła spółdzielnia. Sąd Najwyższy przyjął skargę kasacyjną do rozpoznania. I uwzględnił w całości złożony nadzwyczajny środek zaskarżenia – zmienił wyrok sądu apelacyjnego i w efekcie oddalił apelację odwołanego członka zarządu. Wskazał, iż argumenty zaprezentowane przez skarżącego, jak i te zawarte w uzasadnieniu wyroku sądu okręgowego, są prawidłowe i prawnie uzasadnione.

CO MOŻE UCZYNIĆ WALNE ZGROMADZENIE WOBEC CZŁONKA ZARZĄDU, KTÓREMU NIE UDZIELIŁO ABSOLUTORIUM?

Walne zgromadzenie spółdzielni może odwołać członka zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium. Wówczas uchwała taka może zapaść podczas obrad, w czasie których ów członek nie uzyskał owo absolutorium. Może także być podjęta podczas kolejnych obrad walnego zgromadzenia, np. zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Przepis art.49par.4 ustawy – Prawo spółdzielcze nie przewiduje, zdaniem Sądu Najwyższego, terminu, w jakim może być podjęta uchwała walnego zgromadzenia o odwołaniu członka zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium.

Uchwała taka może zatem być podjęta podczas obrad walnego, na których członek zarządu nie otrzymał absolutorium, jak i podczas obrad walnego, zwołanych w późniejszym terminie – w trybie nadzwyczajnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.