Powództwo kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi

Dnia 24.11.2016r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15, w którym stwierdził niekonstytucyjność art.21a ustawy o czasie pracy kierowców z Konstytucją RP. Od tego momentu sądy powszechne oddalają powództwa kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi, uzasadniając to „brakiem podstawy prawnej”.

Takie stanowisko – taka „praktyka” sądów powszechnych w ww. sprawach – nie wytrzymuje krytyki, albowiem – w mojej ocenie – jest niezgodna z powszechnie obowiązującym prawem. Zasadność mej opinii uzasadniona jest – z jednej strony – praktyką sądów powszechnych i Sądu Najwyższego w tego typu sprawach, ukształtowaną przed dniem wejścia w życie niekonstytucyjnego przepisu art.21a ustawy o czasie pracy kierowców, tj. przed dniem 3.04.2010r.; wówczas przecież nie obowiązywał ww. przepis, a mimo to sądy powszechne i Sąd Najwyższy zasądzały na rzecz kierowców ryczałty za noclegi.

Z drugiej strony istotne są rzeczywiste skutki prawne ww. wyroku TK dla roszczeń kierowców o zapłatę ryczałtów za noclegi. W tym zakresie odsyłam do lektury opracowania Piotra Zaszczudłowicza pt. Ryczałty noclegowe kierowców w transporcie międzynarodowym – Monitor Prawa Pracy nr 7 z 2017r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.