W postępowaniu upadłościowym, w którym dłużnikiem jest konsument (upadłość konsumencka), wniosek może być złożony zarówno przez dłużnika, jak i wierzyciela. Również w tym postępowaniu dłużnika może reprezentować pełnomocnik procesowy.

Do wniosku u ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być dołączone oświadczenie dłużnika, iż nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w art.491[4]ust.2i3 ustawy – Prawo upadłościowe. W sytuacji, gdy dłużnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, rodzi się pytanie, czy ww. oświadczenie musi złożyć osobiście dłużnik i własnoręcznie je podpisać (czytelnie), czy też może je złożyć i podpisać pełnomocnik, który reprezentuje dłużnika? Pytanie to może z pozoru wydawać się mało istotne dla postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nic jednak bardziej mylnego. Zważyć należy, iż oświadczenie to stanowi element formalny wniosku, którego brak – gdy dłużnik jest reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym – skutkuje zwrotem wniosku.

Powyższa sytuacja była już co najmniej dwukrotnie rozstrzygana przez sądy II instancji (X Gz 658/17; X Gz 234/16). W obu sprawach sądy przyznały rację skarżącemu, który – składając zażalenie na postanowienie sądu I instancji o zwrocie wniosku – wskazywał, iż w przypadku, gdy dłużnik jest reprezentowany przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, oświadczenie, o którym mowa powyżej, może być złożone i podpisane przez tego pełnomocnika, o ile udzielone mu pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do podejmowania co najmniej tych czynności, które zostały wymienione w art.91kpc.