Wydawanie postanowień i zarządzeń

Art. 207
§ 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.
§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie.
§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.
§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, przewodniczący lub sąd mogą wysłuchać strony na posiedzeniu niejawnym.
§ 5. Zarządzając doręczenie pozwu, odpowiedzi na pozew lub złożenie dalszych pism przygotowawczych, przewodniczący albo sąd, jeżeli postanowił o złożeniu pism przygotowawczych w toku sprawy, pouczają strony o treści § 6.
§ 6. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w pozwie, odpowiedzi na pozew lub dalszym piśmie przygotowawczym bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.
§ 7. Odpowiedź na pozew złożona z naruszeniem § 2 podlega zwrotowi; zwrotowi podlega także pismo przygotowawcze złożone z naruszeniem § 3.

Zarządzenia wydawane są przez przewodniczącego przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę

Analizowany przepis przewiduje wydawanie zarządzeń lub postanowień w zakresie dyscyplinowania stron postępowania do składania stanowisk w sprawie. Literalnie traktuje on o zarządzeniach, które wydaje przewodniczący wyłącznie przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę, oraz o postanowieniach, które wydaje sąd wyłącznie w toku sprawy. Odmienna wykładnia byłaby wykładnią contra legem.

Powyższe uzasadnia treść paragrafu 2 i 3 zdanie 1 analizowanego artykułu – odnośnie wydawania zarządzeń przez przewodniczącego, a także paragraf 3 zdanie 2 – odnośnie wydawania postanowień przez sąd. Ponadto przepis powyższy wskazuje, na jakim etapie postępowania wydawane są ww. zarządzenia lub postanowienia. Zarządzenia wydawane są zatem przez przewodniczącego przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę, zaś postanowienia – przez sąd w toku sprawy.

Jeżeli w toku sprawy zostanie wydana opinia biegłego, to sąd zobligowany jest ją doręczyć stronom

Jeżeli zatem w toku sprawy zostanie wydana opinia biegłego, to sąd zobligowany jest ją doręczyć stronom w odpisie, a nadto – jeżeli uzna, że strony mają wyrazić stanowisko wobec treści przesłanej im opinii – także doręczyć postanowienie zobowiązujące do zajęcia ww. stanowiska wraz z wyznaczeniem terminu sądowego na złożenie takiego stanowiska.

Jeżeli jednak w wyznaczonym terminie strona nie złoży ww. stanowiska z przyczyn od siebie niezależnych, to może prosić o wydłużenie ww. terminu sądowego. Zgoda sądu w przedmiocie wydłużenia owego terminu musi przybrać formę postanowienia, które sąd musi doręczyć stronie.

Odmienna wykładnia byłaby nieuzasadniona, gdyż trudno zaakceptować stanowisko, by sąd najpierw wydawał postanowienie w sprawie zobowiązania stron – w określonym terminie sądowym – do złożenia stanowiska odnośnie ww. opinii, a potem – na wniosek jednej ze stron – wyrażał zgodę na przedłużenie tego terminu sądowego w drodze zarządzenia wydawanego przez przewodniczącego. Byłoby to niezgodne z literalną wykładnią analizowanego przepisu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.